Teknisk information

Våra produkter uppfyller högsta standard inom säkerhet och skydd. Nedan är förklaringar till alla standarder för våra produkter.

EN 342

Skyddskläder mot kyla. Krav ställs på isolationsförmåga samt luftgenomsläpplighet. Kalla miljöer kännetecknas av kombinationen av fukt och vind med temperatur under -5 ° C.

EN 343

Baskrav för regnkläder ställer krav på bl a vattentäthet, ånggenomsläpp, rivstyrka och slitstyrka. Den övre siffran visar klassen på plaggets vattentäthet. (max 3). Den undre siffran visar klassen på plaggets ånggenomsläpp (max 3).

EN 471

Skyddsplagg med förhöjd synbarhet. Varselplaggen har fluorescerande ytor och reflexer som uppfyller certifieringskraven på design enligt tre olika klasser.

Klass 1

Skyddsplagg försedda med fluorescerande väv, med en yta av minst 0,14 m≤ och reflexer med en yta av minst 0,10 m≤, för användning där det krävs lägsta nivån på synbarhet.

Klass 2

Skyddsplagg försedda med fluorescerande väv, med en yta av minst 0,50 m≤ och reflexer med en yta av minst 0,13 m≤, för användning där kravet på synbarhet inte är lika hög som i klass 3.

Klass 3

Skyddsplagg försedda med fluorescerande väv, med en yta av minst 0,80 m≤ och reflexer med en yta av minst 0,20 m≤, där det krävs högsta nivån för synbarhet.

EN ISO 20471

Skyddsplagg med förhöjd synbarhet. Varselplaggen har fluorescerande ytor och reflexer som uppfyller certifieringskraven på design enligt tre olika klasser, samt testas före och efter tvätt. 5 tvättar är minimum och om plagget testats och godkänts för ett högre antal tvättar ska detta anges på tvättetiketten.

Klass 1

Skyddsplagg försedda med fluorescerande väv, med en yta av minst 0,14 m≤ och reflexer med en yta av minst 0,10 m≤, för användning där det krävs lägsta nivån på synbarhet.

Klass 2

Skyddsplagg försedda med fluorescerande väv, med en yta av minst 0,50 m≤ och reflexer med en yta av minst 0,13 m≤, för användning där kravet på synbarhet inte är lika hög som i klass 3.

Klass 3

Skyddsplagg försedda med fluorescerande väv, med en yta av minst 0,80 m≤ och reflexer med en yta av minst 0,20 m≤, där det krävs högsta nivån för synbarhet. Skyddsplagg ska täcka torson och minst ha ärmar eller hellånga byxben. Reflexen ska gå runtom torso och ärm eller ben. Minsta bredd på reflex ska vara 50 mm.

EN 1150

Synlighetshöjande skyddskläder. Kläder med god synbarhet för icke yrkesmässigt bruk Krav ej lika hårda som EN 471. I standard EN 1150 finns inga klasser.

EN ISO 11611

Skyddskläder för användning vid svetsarbete och likartat arbete (tidigare EN 470). Lämplig till svetsare och industriarbetare.

EN ISO 11612

Kläder till skydd mot hetta och flamma (tidigare EN 531). Certifierade och godkända plagg som skyddar användaren vid kontakt med hetta och flammor. Lämplig för industriarbetare och elektriker.

EN 1149

Skyddskläder med elektrostatiskt skydd och minskad risk för gnistbildning. Plagget skall användas som en del av ett totalt jordat system för att undvika laddningar. Lämpliga där det finns risk för explosion, t ex raffinaderier.

EN ISO 14116

Skyddskläder med begränsande egenskaper i brandspridning (tidigare EN 533). Certifierade och godkända plagg lämpliga för industriarbetare.

EN ISO 61482

Kläder för skydd mot termiska risker orsakade av ljusbågar. Lämpliga där det finns risk för att ljusbågar kan uppstå.

EN 381

Skyddskläder för handhållna motorsågar. Klassificeras efter vilken hastighet på motorsågskedja det skyddar mot. Plagget klassificeras också i olika design. Design A och B är tänkt att användas i normalt skogsavverkningsarbete av professionella skogsarbetare, som är väl utbildade och kunniga inom området. Design C täcker hela benen och är till för att användas av personer som normalt inte arbetar med motorsågar eller i extraordinära situationer, t.ex. vid arbete i träd.

EN 14404

Standarden för knäskydd. Standarden fastställer minimikrav för dimensioner samt mekaniska krav som genomträngningsmotstånd och kraftfördelning.

EN 1073-2

Skyddskläder mot radioaktiva partikelformiga föroreningar.

EN 14126

Skyddskläder mot smittsamma ämnen.

DIN 32781

Skyddskläder mot bekämpningsmedel.

EN 943 Typ 1

Gastäta skyddsdräkter. Högsta skyddsnivå där alla delar av dräkten skall vara helt gastäta och ge högsta skydd mot genomträngning av kemiska och biologiska ämnen samt mot vätske- och gasformiga industrikemikalier, samt vara mycket tåliga mot mekaniska påfrestningar. Andningsluften skall ge övertryck i hela skyddsdräkten.
Underklass 1a: Luftpaketet är placerat på insidan av skyddsdräkten.
Underklass 1b: Luftpaketet är placerat på utsidan av skyddsdräkten.
Underklass 1c: Luftförsörjningen sker utifrån, t.ex. via luftslang.

 

 

 

EN 943 Typ 2

Ej gastäta skyddsdräkter. Skyddsnivå där kravet på skydd mot genomträngning av kemiska ämnen och industrikemikalier avser lägre koncentration än för Typ 1. Dräkten skall skydda mot genomträngning av vätskor som sprutar kraftigt med lågt tryck från olika vinklar. Dräkten skall vara vätsketät men behöver inte vara gastät. Andningsluften skall ge ett övertryck i hela skyddsdräkten.

EN 14605 Typ 3

Vätsketäta skyddsdräkter – Dräkter som kan skydda mot starka och riktade strålar av flytande kemikalier t ex sådana som kan spruta ut från ett brustet rör under tryck. För sådana krävs ett barriärtyg (kemikalieprov enligt permeationsprov EN 369) och tätade sömmar.

EN 14605 Typ 4

Stänksäkra skyddsdräkter – Skyddsdräkter som kan skydda mot indränkning av kemikalier i vätskeform, där vätskevolymen byggs upp på dräkten och bildar pölar och rännilar. För sådana krävs ett barriärtyg (kemikalieprov enligt permeationsprov EN 369) och tätade sömmar.

EN 13982 - 1(2)

Typ 5

Torrpartikeldräkter. Dräkter som skyddar mot farligt damm och torra partiklar.

EN 13034

Typ 6

Skyddsdräkter mot begränsat stänk. Skyddsdräkter mot begränsat stänk av flytande kemikalier i vätskeform, där ingen riktad stråle finns och ingen risk för att vätska ansamlar sig på dräkten men där det kan finnas fin dimma av droppar i luften.